Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2? )

Vergadering konde worden gehomologeerd, veel min gefanftiöneerd.

De Vos van Steenwyk, was tegen het verleenen van gracie, maar was 'er voor om de zaak na het Provintiaal Beftuur te renvoyöeren.

De Reprefentant J. D. van Leeuwen zyn advys, over deze quEEstie uitbrengende, redende in dezer voegen.

In de eerfte plaats vraage ik, zeide hy, wat is de misdaad, waarom de Bcklaagdens ter dood gevocnisd zyn — vrouwenkragt. Vrouwenkragt! een groote en verfooijolyk-p misdaad — maar — die zelden, ja zeer zelden, geperpetreerd wordt. —Of is dan alles vrouwenkragt, wat men zo noemt, of daar na gelykt. Vraagt men een meisje, welke zich van haaren vryer heeft laten beftruiven, zy zal ligtelyk zeggen, dat zy verkragt is, en van de duizend zal het één gelooven. — Vrouwenkragt word, naar de definitie in rechten, geplcegt met eeno maagd of weduwe, welke van een eerljke gedrag is. Gefchiedt liet met gemeene vrouwsperfoonen of hoeren, daar valt de misdaad niet in of met dezen, want zy worden wel uïtdrukkelyk uitgezonden. — Wat is nu daar van ex aBis gebleken? Niets! en wie zal ons zeggen of dat vrouwsperfoon zulk een is geweest, als de Wetten requireeren eene eerlyke, dan of zy zulk eene was, in en met de welke de misdaad niet vallen kon, eene oneerlyke. — Zonderling immers moet tiet voorkomen, dat in de adftructie van de misdaad, dat geheel overgeflagen is^ en mogelyk wel, dat van dat vrouwsperfoon, dat rechterlyk gerequireerd, niet heeft kunnen aan*

Sluiten