Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3t >

hebben, in die, welke zo de DD. het normen, zyn facli tranfeuntis , dac is, waar van geen voetfpeur overblyvcn, als in dit geval met een oud vrouwsperfoon. Maar evenwel word 'er een geconfummeerdfaiïum, (deskundigen weten deze betekenis) gercquireerd,en zo 'er zelfs maar ad ctlum proximum gekomen was, zoude 'er flegts eene ligtere ftraffe moeten geïnfligeerd worden,zelfs in nog grootere en affchuwelvker misdaaden, als deze - en,mag men verder wel vragen, waar uit blykt, of wie verzekerd ons, dat het een geconfummcerd delict is, en niet flegts maar een dat ad «Sur» proximum gekomen js> Dit hadt dooi- ondervragingen in de procedures ook moeten uitgemaakt worden. Doch niets daar van. — Dus al mede deze onzekerheid dient tot af* keuring of remisfie der doodftraffe.

De tweede vraag, die de Reprefentantvflnlefznren Se zyn advys doet — is — wie waren de dclbquanten,die de pretenfe misdaad bedreven? .. Ware het flegte, het liederlyke, ondeugende menfehen, die zich aan andere moedwilligheden en misdaaden meermaalen fchuldig gemaakt of blootgefteld hadden ? in het tegendeel. Het vare brave foldaten, op wiens gedrag bevorens nooit iets te zeggen geweest is, die zich in een byna twaalfjarige krygsdienst, zo ten tyde van Oorlog als van Vrede, als brave lieden heb. len gekweten, altyd van een go:d en geregeld gedrag geweest zyn, tegen wien nooit eenige kïagten ingeko. men zyn, veel min, die ooit eenige Regimentsflraffe hadden behoeven te ondergaan.

Dit wordt zelfs door den Krygsraad, in zyne miifive aan het Committé te Lande, ten geleiden

der

Sluiten