Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

beginne af aan beleden, en tot het laatfte toe itaande gehouden; en word in hun Request om remisfie nog gepofeert — ja, van het tegendeel is niets in aStis gebleken. En is het niet opmerklyk, dat in de inItructie der procedures, daar zy het van eerften af aan, by hunne confesfie gepofcerd hebben, daar van niets ter contrarie is bygebragt, noch de lieden van de herberg , waar uit zy het laatst gekomen waren, daar over gehoord geworden zyn.

Deze dronkenfchap is en blyftbymy destezekcrer afgeleid, uit hun voorgemeld goed gedrag; maar verdient naar rechten ook ten volle geloof, dewyl hunne Confesfie met hetzelve altijd gcpaart is geweest, en. die niet gefplitst kunnen worden: — Zo men dit niet gelooft, dan aan het overige dier Confesfie ook geen geloof zoude gegecven mogen worden, en 'ergeen grond altoos zoude zyn, om hen fchuldig te houden. Naar rechten moet het dan ook vast ftaan, zy waren door den drank bevangen, en zy wisten noch hezeften niet wat kwaad zy dceddeu.

■ De krygsraad fehynt zelfs hier aan niet te twyffelen, zy maakt 'er in de Sententie gewag van.

Het is waar, het fpreekwoord zegt, dat men dronken doet, moet men nuchtcren boeten, maar in rechten gaat dat altyd niet door; hier word een dolus in misdaaden verëischt, die niet zyn nog werken kan in dronkenfchap.

De Militairen worden wel, volgends de /McuU Irief bij zommige uitgezondert, en dit word by dezelve ftrrkt geëxpliceerd, ik was voorheen ook van die opinie, doch hebbe naderhand anders geleefd cn beter gevonden het gevoelen van anderen, die 't in G hun

Sluiten