Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

nun ook naar de regelen rechtens reftringeren, zo nogchaps, dat wel iets zwaarer dan anderen, maar nimmer mee den dood kunnen geftraft worden , daar het immers toch zeker is, dat tot hunne misdaaden ook een dolus, zo wel als in anderen, gerequireerd wordt.

Ik kenne alle de onderfcheidingen, die de Criminalisten daaromtrent maaken, maar vooral komt in dezen te pas die, welke plaats heeft in dezulken , die dagelyks gewoon zyn, zich dronken te drinken, welke zo zeer niet geëxcufeerd worden, én dezulken, die nimmer of zelden dronken zyn, en welken dc drank dus zo veel eer en te meer bevangt, en als buiten zinnen brengt, die wel geëxcufeerd worden — veel, ja zeer veel, is hier over en nog over andere onderfcheidingen door de D. D. gefchreven; maar de meesten zyn van gedachte, dat men in dubieufen gevallen het best doet de zagtfte party te volgen , en tot een fchrikbeeld te nemen een vonnis van fchepenen van Delft, in het midden der vorige eeuw tegen eenen Sybert van der Haven (§)

uit-

(§) Deze Syl/ert van der Haven, begaat in den Jaare 1650. tot Delft in fmoordronkenfehap een manflag, Schepenen van die ftad, maaken bedenking over de ïtraffe, of men hem zal ter dood veroordeelen, dan of men uit aanmerking zyner dronkenfchap deze itraffe zal mitigeren. Verfcheiden fakkels in het vak det Rechtsgeleerdheid adviferen tegen de dóudftraffe, doch Mr. simon groenewhgen van der maden, Secretaris der gemelde Stad, advifeert ter contrarie en beweerd, dat alle doodflagen, of wd!;e foort van misdaaden in dronkenfchap begaan wordende, moeten met de doodftraffe gepunieerd worden, volgens het axioma, dat men dtonken doet moet men nuchteren boeten. — Schepenen van Ddft voteren over deze advyzen, en de meerderheid concludeert

Sluiten