Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 90 )

dat hoe zeer ook de zaak en materie inquffistie, allerzwaarst en gewigtigst was, de ophouding van de zaken der overige gevangenen daar door niet in het oneindige behoorde te worden uitgerekt, adiëerde hy den Hove daar over, en wierd reeds op den i April dezes Jaars, en dus na dat de extra ordinaire procedures tegen zo veel gevangenen, en in een zo omflagtige en moeijelyke zaak, flegts zeventien weken hadden geduurd, door het Hof gequaliflceerd, om als toen na verloop van 14 dagen aanftalte te maaken, om in conformité van het 3 Artikel van het Reglement van den 10 Ottober 1798. in de zaken der voorfz, gevangenen, de nodige voordragt aan den Hove te doen, byaldien, binnen dien termyn de overgave van de voornoemde Eikenbrcek, en van der Hoeven, door het Fransch Gouvernement aan het Uitvoereud Bewind van dit Gemeenebest, niet ftellig en formeel zoude geconfcntcerd zyn, welke beide gevangenen reeds op den 20 der voorfz. Maand April hier.in den Haag gearriveert, en op de voorpoorte gelogeerd zyndè, heeft het Hof, van d; aanftaande overkomst der gevangenen, bevorens door den Procureur Generaal geinformeerd zynde» by Refolude den 15 dierzelfde Maand verklaard, dat hier door dcszelfs gemelde Refolutie van den 1 April vervallen was. Op en zedert den 21 dier maand April zyn deze Eikenbroek en van der Hoeven, verfcheiden reife voor Commisfarisfen van den Hove verhoort, waar van de laatfle reife is geweest op den 28 en 29, der onlangs geëindigde maand Mai; cn het is zeker, dat, voor en al eer de verhooren van deze twee gevangenen zyn afgeloopen, den Pro.

cu-

Sluiten