Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

manier, op welke de gevangenen, by dezen Rechtbank behandelt worden, bekend is, weet, dat het als eene Kechterlyke Pligt, met alle integriteit en naauwkeurigheid word in het oog gehouden, de gevangenen in hunne verhooren alles te laaten bybrengen, het geen tot hunne ontlasting kan dienen: waar uit dus volgt, dat deze gevangenen by hunne gemelde verhooren wel degclyk al gelegenheid gehad hebben, om zich te kunnen verdeedigen en zuiveren ; fchoon wy nochthans hier mede aan hun in het allerminst niet willen betwisten, het recht van defenfie, door een van de gemelde twee middelen, indien hetzelve (gelyk niet onwaarfchynlyk is) aan hen , by rechterlyke dispoficie mogt worden verleend — Neen Burgers Reprefentanten met blymoedige toegenegenheid Hellen wy een ieder, hetzy Burger of Vreemdeling, in het vry gebruik van die verdeedigings middelen; welke hem , het zy met of zonder guarantie van de Staatsregeling, toekomen.

Ten tweeden is de nadruk aanmerklyk, waarmede der Rcqueftranten Echtgenooten by herhaaling worden voorgefteld, als door het Uitvoerend Bewind verdacht, Politiquement verdacht, verklaard, van tegen den ftaat des Lands te hebben geconfpireerd,en uit welke verdenking, waar onder zy Poliiicquement zouden gebragt zyn, welligt zoude kunnen befloten worden, dat hunne detenfie meer Poluicq dan Jufticieel zyn zoude; daar intusfehen by dit Gerechtshof na het onderzoek van de aan het zelve overgegevene bewyzen, tegen deze vier en meer andere perfoonen , mandament crimineel zyn verleend, met dat gevolg, dat onder anderen ook

de-

Sluiten