Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i 39 >

Lith E. Pro Memorie»

Hoofd - Ingelanden ïnformeeren zich naar de rede» nen, waarom Hoogheemraaden afgeweeken zijn van de Refolutie, bij het Provifioneel Rhijnlands Beftuur genomen in opzigte der confent gelden van elke te verveenen Morgen Lands, welke onder het oude Bewind geweest zijnde tot 36. Guldens per Morgen, bij het Provifioneel Befiuur verminderd waren geworden tot op 9 Gulden per Morgen.

Hierop geeft de Voorzitter ten antwoord, dat de reden, waarom het tegenwoordig Beftuur van, Rhijnland is afgeweeken van de Refolutie, bij hes Provifioneel Rhijnlands Beftuur genomen, in opzigt der genoemde confent gelden, zodanig, dat thans weder 36, Gulden van elke te verveenen Morgen Lands, in plaatfe van 9 Gulden, moeten worden gegeeven, te vinden is in de verpligting di« op Hoogheemraaden ligt, ter ftipte nakoming van het Reglement voor het Rhijnlands Beftuur.

Item wordt bij het 14. Articul deszelven Reglements bepaald, dat de oude coftumes en gewoontens bij het Hoogheemraadfchap in gebruik, (onder die reftriótien en bepaalingen, als bij hetzelve Articul breeder befchreeven worden, ) zullen moeten agtervolgd en nagekomen — endaar in geene verandering mogen gemaakt worden , dan met voorkennis van Rhijnlands Ingelanden ; nu zal niemand ontkennen, dat de beraaling deezer Confent gelden tot 36. Gulden per Morgen, eene aloude gewoonte in Rhijnland is, waar tegen, hoe fchandelijk ook daar mede onder het oude Beftuur, ter vermeerdering zijner inkomften gehandeld wierd, niemand egter, althans niet onder het tegenwoordig Beftuur, immer klagtig is gevallen; veel min, dat iemand zich daar tegen geoppofeerd heeft, en Hoogheemraaden hebben dus

ook

Sluiten