Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 36* >

het gefanctioneerd Reglement van dato 10 Fe. bruanj 1796. toegekend en voorbehouden,'voor zoo verre de u.toefFening van die Rechten jegenswonrdig buiten werking gehouden wordt, heffteld te krijgen; met vrijlaating tevens aan hun Gecommitteerden, om zoodanig Perfoon of Peribonen te kunnen en te mogen emploijeeren , als zij in het vervaardigen van Memorien en Adresfen, ter volbrenging van hunnen Last, nodig zullen oordee-

En zal Extract deezes aan de voorn. Gecommitteerden worden ter hand gefield, zoo om te dienen tot bewijs, van derzelver quafiteit, als tot nanent, en om zich daar naar te reguleeren.

De Gedeputeerden van het Diftrict Haarlem midsgaders de Gedeputeerden van H»f. Ambacht Haarkmmerliede, NieuWerkerk, Zuidfchalkmjk en Vijfhuizen, en Haarlemmer Vrijheid, hebben doen aanteekenen, in de voorenftaande Reiblutie niet te hebben geconcurreerd. °

j De Prafident heeft wijders uit naam van de gedefungeerd hebbende Perfoneele Commisfie ter tafel gebragt, eene declaratie vim den Burger % Huygens, Notaris en Procureur in den Haage, de gemelde Commisfie en Hoofd-Ingelanden hebbende bediend, ter fornma van . . .ƒ"42-16-o Eene fpecificatie van Verfchotten van '

den Burger A.Reesfen, groot . .. 68:10-0 Een diro van den Burger B. van Rees,

■ groot * oa* o-o

Eeu dito van den Burger J. C. Sterck,

. Sroot * • . ♦ • • 14: 3:0.

< En zijn de gemelde Declaratien, die door de Vergadering geapprobeerd wier den, gerenvoijeerd aan de op heden benoemde Perfoneele Commisfie deezer Vergadering, ten einde, na dat mede bij

N de*

Sluiten