Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

voor de deur ftaat. — In het eerfte tijdperk, te weeten dat van Vreede,was de Prijs 0^.55, in het laatfte, die van een Oorlog, was die ©C 66. De befchouwing van dit verfchil zal ons nog deeze bijkomende troost verfchaffen , dat die Prijs zodanig gellegen is, in weerwil der drukking, die eene vermeerdering, van ten minlten uo Mil-. lioenen nieuwe fchuld, natumlij erwijze veroorzaaken moest, en welke federt dien tijd gemaakt en gevestigd heeft moeten worden, zo om de ag* terftallen van den laatften Oorlog af te betaalen, als om te voorzien in de benodigdheden en kosten van den tegenwoordigen krijg, —

Een volgend Artikel, waarop ik uwe aandagt verzoeke , is de Prijs van. het Fonds van de O. I. Comp,

Peeze was op den 24 Jan. 1783 ö£ iai, dito op 2 Meij 1796 oc 209.

En men kan omtrent het gevolg, 't geen ik daaruit meen te kunnen trekken, geen tegenwerping daar uit maaken. dat de Uit eelingen der Compagnie, federt het Jaar 1783 grooter geworden zijn. Indien die Uitdeelingen niet gegrond en gevestigd geweest waren, op dien vasten grondflag , van grooter en fteeds aanwaslènden voorfpoed, zouden die verhoogde uitdeelingen na een zekeren korten tusfchentijd, dat eigenaardig gevolg gehad hebben, dat die meerdere uit^ A 5 dee-

Sluiten