Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gevolg hier uit voortvloeiende, is dierhalven dit, dat deeze mindere juistheid en nauwkeurigheid, hier werkende op eene meerdere hoeveelheid, eene natuurlijke ftrekking heeft, om het montant der reëele waarde der Goederen van 1795, in evenredigheid van derzelver geheele vermeerderde masfa, te verminderen, in plaats van dezelve te vermeerderen. — Her geheele montant van den uitvoer was in 1783 . e£ 14,741,000

dito in 1795 . ~. - 27,270j000 _

lk moet bij deeze gelegenheid eene aanmerking maaken, dat deeze groote aanwas van onzen Handel en uitvoer naa buiten 's Lands niet eensklaps , maar regelmatig en van trap tot trap federt

1783 tot heden gefchied is. Zij, die hier

van geheel en al onkundig waren, hebben, ik weet niet welke, misgisfmgen gemaakt, toen Hun het verbaazend en bijna verdubbeld montant van onzen uitvoer in 1795, vergeleeken tegen die van 1783, opgegeeven wierdt. —

Al ras onderftelde men, dat de verzorging van Kleeding en Mondbehoeftens voor onze Armee niet weinig toegebragt hadt om de Rekening van ' uitvoer grooter te maaken , dan die wezentlijk was. Maar deeze Articulen zijn gezonden met 's Konings Schepen , welke niet uitgeklaareerd worden bij de Tol-Huizen of Admiraliteiten, en

ge-

Sluiten