Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 22 )

genoegen. Die groote pasfen eens gedaan zynde, £oude men ook welhaast overal 't onredelyke en ongerymdc voor' 't licht der Reden zien verdwynen l*) ea eindlyk de Regeeringen als om ftryd vpor 't geluk der Volkeren yverén.

O wat fchoon Vooruitzicht! Alle de Natiën als Broeders leevehde; de Weetenfchappen en Kunften meer als ooit aangemoedigd, geoeffend en beloond, derzelver genot algemeener gemaakt; 't ongelukkigfte gedeelte des Volks van alles, daar 't nu gebrek aanheeft, ryklyk voorzien (f)j een Algemeen Geluk

dere Arbeid, eerst tot nut, naderhand tot gemak en vet'#Mak van 'x A'gemeen kunnende dienen.

Deze hoogere Soldy nn en 't onderhoud der oude en zwakke Lieden; de peniio'.-nen der Cfficitren (die men niet te nauw berekenen en zoo wel al» de Rang by Vacature oploopen ïaaten moest); de fchaadeloosftelling van eene menigte Amptenaaren enz. ■ zoude dit alles, ja driemaal meer dan dit, uit bét bezuinigd onderhoud van de welhaast tot de helft verfmoltene Armée; uit de verkoop en 't buiten onderhoud (lellen van zoo veele kostbaare Onderwerpen; uit 't geen de Perfioenen minder als de Tradtementen bedraagen enz., niet gemaklyl; gevonden kunnen worden, en zulks vooral als hier 't affchaffen dqr Vloqten en Scheeps-magt bykwam, met welk laat (te men, betreklyk lot de Officieren, handelen zoude kunnen als reeds van de Land-magt gezegd is? 't Scheeps-Volk, dat blyven wilde, zoude door den Staat ter ontdekking van onbekende Landen, of om nieuwe takken van Koophandel uit te breiden, of tot eenig ander nuttig Oogmerk, 200 lang ze dienen konden , gebruikt kunnen worden.

£ ■ Zie daar, ik beken 't, een vry lange en nogthans'

zeer oppervlakkige Schets. Maar hoe veele Menfchen zyn 'er niet, aan wie al wat zy niet ontcyffaren kunnen, onmooglyk of onuitvoerlyk fchynt te zyn. .

(*) st Zy zulks in de Staats of Stads RegeeHnee-, 't 2y in de uitoeffening der Juftitie of der Wetten gefloopen was.

(t) Terwyl al 't geen de Legers en Vlöoten voortyds

kost-

Sluiten