Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 23 )

lak . • • maar neen laaten wy ons hier niet te veel''van voordellen — om gelukkig te zyn is 't met aenoeg vry te zyn. 't Waare geluk bekaat in de vrede der Ziele. Niets kan die verfchaften als eene redelyke Godsdienst . . . , en welke, belaas!

kostten jaarlyks zoo door de fterfte al» door de geduurige uitwinden zser verminderen zoude, is 't buiten tegenfpraak dat 'er ook eene evenredige vermindering van Lasui) door zoude kunnen te weeg gebracht worden , en zulks wel vooral ten aanzien van 't geen door de Landman en 't armst gedeelte des Volks direct of indirect betaald wordt. Waren echter deze bezuinigingen met toe» reikende om deze zoo nuttige Leden der Maatfcbappv am(lords fterk te verligten, zoude uien zulks door Lasten op üe bezittingen en vetteeringen der Ryher> vinden moeten. Hoe1 zouden zy die voor honderd of voor vyfug of voor vyfentwlntig te eeten hebben dan zoo beklagenswaardig zyn. indien ze, om hunne Broederen ook te laaten eeten. Biet. meer als tagtlgmaai of veertigmaal of twintigmaal meer inkomen overhielden als zy?

Voeg hier by: 't Koorn overal, door *t vruchtbaarmaa. ken van zoo veele corre Landftresken, veel overvloediger en dus laager in prys; overal Maga?ynen van voor> 201 g tegen kwaade Gewasfen; overal Werkhuizen voor allerhande foort van Arbeid; overal Hospitaalen voor deri Ouderdom en de Zitkan of Gebrekkigen; overal inrichtingen tot nut of vermaak van 't Publiek r- O wie

voeit niet hoe zeer dit tafereel, hoe flauw ook gefchetst, by dat van de helfcbe yslykheden van den Oorlog affleektl

En wat invloed op de Zeden dsr Volkeren zoude deze airemeent vernietiging van de armoede en bedeiaary niet noodzaaklyk hebben! hoeveel mïsdaaden, dikwyls enkel door de wanhoop der Ellende voorgebracht, niet voorkomen? -'

Nog een paar woorden voor dat ik van een Onderwerp fcheide, daar men, als men 'er 't hart vol van heeft, niet zoo ligt van fcheiden kan. Ik weet nitt, hoe zeer ook de Republikeinfche Vorm van Regeering de minst tegen de natuurlyke Gelykheid der Menfchen ltrydende is, wat Vorm van Regeering de beste zoude zyn in gevalle eener B 4 Bea-

Sluiten