Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

(12) Alles toont ons aan dat 't minderwas, op dat wy ons verftandelyk, als op dat wy ons zedelyk, volmaaken zouden, dat onze Zielen met het Vleesch vereenigd moesten worden, dat is, dat wy Menfchen geworden zyn.... twintig of honderd graadendoor my of door U verkreegene Liefde tot God en den Naasten, moeten ook aan de andere zyde van 't graf in de zelfde evenredigheid twintig of honderd graaden blyven , daar in tegendeel duizend graaden Weetenfchap, die Gy boven my, in 't geen de voorwerpen onzer oppervlakkige en onvolmaakte ^ennis uitmaakt, verkreegen zult hebben,, als zoo veele Droomen voor 't Licht der Waarheid verdwynen zullen. Veel eer zal't geen de plaats, de rang der Zielen in derzelver aanftaande Beftaans-verwisfelingen beftemmen zal, van derzelver meer of min in de grond- en in 't algemeen geoeffende Vermogens (van wat aart ook 'er de Voorwerpen van mogten geweest zyn) afhangen. Daar 't ons echter altyd veel onbereikbaarer vallen zal volmaakt Wys als volmaakt Goed te worden, kan men niet anders als befiuiten dat beter en altyd beter door onze eigene kragten te worden, eigehlyk de groote, de verhevene Taak is, die God ons opleide. Die bygevolg zyne Kinderen tot goede, in den uitgeftrekften zin goede Menfchen vormt, vormt ze voor deze- en voor de andere Waereld. Dit moet dan de grond van alle Opvoeding zyn.' Wectenfchappen, Taaien, Talenten mogen naderhand komen: ze den voorrang te geeven is Slyk vergulden, is 't geen men 't dierbaarfte heeft aan eene zinnelooze Hovaardy opofferen.

(13) De Dood of eene berooving van Zinnen of Gevoel.

(14) Om te beletten dat wy ons onderling vernielden en om ons tot Gezelligheid aan te fpooren.

(15) Om te beletten dat wy niet alles zonder on-

C 3 d e*,

Sluiten