Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C rs *")

de zwaarte van het Canon , kan men nooit kwaad, als men op elk hondert pond aan Yferof Metaal diezoodaanig Canon weegt, 3 oneen Kruid laad.

Verders is de laading, als een Canon zyn beboorlyke fterkte heeft, teegens de Proeffcbot, als 6 teegens 8 , en teegens het Stormfchot, als 5 teegens 8, men moet ook weeten , dat alle Canonnen geproefd worden van 1 pond Caliber tot 6 pond incluis, pond voor pond, dog boven de 6 pond vermeenigvuldigt het zeiven met 8 oneen, tot zoo hoog als men wil, zoo dat een Canon fchietende een Kogel van 7 pond, geproeft moet werden met 6 pond en 8 oneen Kruid, een 8 Ponder met 7 pond, en zoo vervolgens.

Dog de heedendaagfche ondervindingen leeren en bewyzen, dat aan een welgeproportioneert Canon,de derde van de Kogel zwaarte voldoende is , om het oogmerk van het gebruik derzelven te bereiken.

Zoo men gevulde Cardoefen ter hande kwaam , pm zonder wegen , den inhoud derzelven te wee. ten aan Kruid.

Zoo meet men met de diameter den Kogel, dat zyn dikte ieder is in zyn zoort. j£ diamet. der Kogel,langis voor i Kogel zwaarte,

s diameter, lang ... *

4fc dito dito , . £

,<5 diameter is voor de geheele zwaarte der Kogel,

Als men by vreemd Laadgereedfchap komt, om als dan zonder Conftapel Stok te onderzoeken j hoe veel Kruid 'er in de leepel gaat.

Of het is voor 1 Kogels zwaarte aan Kruid.

Of voor . $ zwaarte.

Of vcoc . | zwaarte.

Qf voor . i- —— zwaarte.

s A«

Sluiten