Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i'jS . D E D O O D VAN R O L L A.

SOLDAAT.

Uw last om hem te fpaaren heeft vier van myn Kameraads het leven gekost!

een ander SOLDAAT, (komt,)

Hy heeft 'er doorgeflagen, en de vyandelyke posten gelukkig bereikt!

pizarro. Qmet de voet [tampende.)

Vervloekt!

SpLDAAT.

Maar den dood zal hy niet ontlqopen, hy wa$ zwaar gewond!

PIZARRO.

En toch doorge(]agen?

SOLDAAT,

Mynheer! Nooit heb ik zo zien vechten! Qnze minnefprookjes yan de Mqorfche Ridders zyn ?er maar kinderwerk by! Vier van ons, die hem leevend vatten wilden, fneuvelden door zyn zwaard. Een fchot deed hem op den grond vallen, maar hy beurde zich onbegrypelyk fchielyk weder op, leunde tegen een boom, lag het Kind naast zich neder, eg f]qeg rondom zich, als de Engel met het vlammend zwaard, tot dat twee van ons in 'j gras reeds uitgeftrekt lagen, en drie anderen naar hunne fnaphaanen greepenj toen vloog hy, al§ fen Pyi "it een boog, met het fchreeuvvend Kind yan daar, en .overal, waar hy geftaan had, was aarde met bloed bevlekt, en de boom, wanr-

te»

Sluiten