is toegevoegd aan uw favorieten.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLAND. 79

en van roven, van welke de laatsrgemelde zedert tot Sekretaris van den Raad van Staate wierdt aangefteld. Wyders deeden de Heeren Gemagtigden eéne Afkondiging voorleezen , behelzende het antwoord op de voorgeftelde bezwaa* ren en Artikelen der Burgerye, zommige van welke geheel of gedeeltelyk toegeftemd, andere van de hand geweezen wierden. Thans keerden de Heeren van wassenaar en paauw te rug na 's Graavenhaage.

Tot nog toe hadt eene Burgerwagc post gevat voor de huizen der Heeren van den berg en van royen; doch met het vertrek van 's Prinfen Gemagtigden wierdt zy van daar genomen, alzo men thans de rust volkomen herfteld waande. Doch het tegendeel hier van bleek wel haast. De Gekommiteerden der Spreekers vervielen eerlang in eene algemeene kleinagting, van weegen hun willekeurig gedrag, en omdat ze verfcheiden zaaken buiten order en tegen den zin en meening hunner medegenooten verrigt hadden. Met reden waren ze hierom bedugt voor kwaade gevolgen, tegen welke zy zich zogten te dekken, door het volgende Gefchrift alomme onder de Burgery ter tekeninge aan te bieden.

„ Wy ondergefchreeven Burgers en Schutters „ van hèt . . . . Kwartier, onder het ... . „ Vaandel, betuigen volkomen genoegen te ne-

„ men