Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meldden, welken ons Maandfchrift, bij deze en gene Perfoonen , in deze en gene , zelfs zeer aanzienlijke, Huisgezinnen , reeds gemaakt heeft; immers , deze is de grootlte vreugd , welke de Meufchenvrisnd fmaaken kan , dat hij zijne rechtfchapen oogmerken rfuttig ziet werken , en dat hij geluk en zegen aldaar gevestigd ziet, waar vooroordeel en flaaffche gewoonte , nog kort geleeden , den zetel des verderfs gefticht hadden, 't Is dus het vooruitzichc van het nut, dat wij, mogelijk, onder Gods zegen, al verder zullen kunnen uitwerken, welk ons overreed heeft, om onzen arbeid op den voorigen voet te agtervolgen : terwijl we ons, al meer en meer, zullen beijveren , om het nationaale belang van dit ons gemeenc Vaderland te bevorderen. Het zij ons bijzonderlijk vergund, ons, bij deze' gelegenheid, over één ftuk te verklaaren , waarop wij alle braave Vaders en Moeders , allen , die met de opvoeding van Kinderen belast zi;n , en voords alle oprechte Menfchenvrienden in allen ernst verzoeken, hunne aandacht te vestigen: naamlijk, over het Schoolwezen.

Reeds veele jaaren heeft men, ook in Nederland, gezien en gevoeld, dat de ftaat der Schooien, over het geheel genomen , van het allereerfle, geringrte Kinderfchool af, tot in de onderwijzingen zelfs der voornaamfte Academie, ten uiterflen gebrekig was. Dit heeft aanleiding gegeven, dat Luiden van vermogen de opvoeding hunner Kinderen hebben toevertrouwd aan Meeflers of Meefteresfen, welken men Gouverneurs of Gouvernantes noemt, en wier onder-

rich-

Sluiten