is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IZf

DE KLEINE

KATECHISMUS,"

Of onderwyzing in dc christelyke Leer,

TAN

D. MARTINUS LUTHERUS.

J. DE TIEN GEBODEN. Het eerfte gebod. Ik de Heer ben uw God ,- gy zult geen andere goden •* nevens mv hebben. Vrag. Wat is dat ?

Andw. Wy moeten den waerachtigen God boven alle dingen bekennen , vreezen , lief hebben en vertrouwen : alle afgodery en beeldendienst vlieden.

Het tweede gebod. Gy zult den naem des Heeren uws Gods niet mis ■ brui ken Vrag. Wat is dat?

Andw. Wy moeten God vreezen en lief hebben; dat wy by zynen naem niet vloeken , zweeren, tooveren, liegen of bedriegen; maer denzelven, in allenooden, aenroepen, bidden, loven en danken. Het derde gebod.

Gv zult den vierdag heiligen.

Vrag. Wat is dat ?

Andw, Wy moeten God vreezen en liefhebben, dat wy de prediking en zyn Woord niet verachten; maer dezelve heilig houden , gaerne hooren en keren.

Het vierde gebod. Gy zult uwen Vader en uwe Moeder eer en ; opdat kt', u welga , en gy lang leven moogt op de aerde. Vrag. Wat is'dat?

Andw. Wy-moeten God vreezen en liefhebben; dat wy onze ouders en heeren niet verachten, jnoch vertoornen ; maer dezelven in eere houden, tap dienen, gchoorzacm zyn, hef en waerd hebben.

Het