is toegevoegd aan je favorieten.

Dæmonologische fragmenten of byvoegzels tot de Oudheid- en geneeskundige verhandelingen van [...] Theod. Gerhard Timmermann.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'aja HET DERDE FRAGMENT.

handvatten, waarby zy kunnen worden aangetast , en twee oogpunten, waaruit zy kunnen worden befchouwt; zouden de handelingen van God , maar één oogpunt en e'e'n handvat hebben ? Moet God zyne groote daaden uit 't zelve opgpunt berchouwen, waaruit wy zwakke en byziende Menfchen dezelve zomwylen, of liefst grotendeels befchouwen? En,

o. Konden de groote daden en handelingen van God enkel en alleen uit een eenigst, en wel alleen uit dat bekrompen oogpunt befchouwt worden, waaruit menfchen dezelve befchouwen: tonden zy enkel en alleen worden afgeleidt uit die .gronden waaruit wy dezelve 'afleiden, en tonden zy geene anderen Eindens en oogmerken hebben, dan die zyn welken wy ontwaaren, of geloven en ons verbeelden te ontwaaren; zoo zou de Wysheid dikwerf in 't ongelyk en de dwaasheid in 't gelyk moeten gefteld worden enz.

Wanneer wy nu van het verhandelde de toepasfing maken op 't gezegde en de handelwyze van J e s u s , — den Zoon van God die het afi fchynfel zyner Heerlykheid is, Ebr. ï: 3. en die, volgens zyne eigen' aangehaalde verklaaring Joh. V: 19. op gelyke wyze doet hetgeen hy den Vader ziet doen, — ten opzichte van de dwaaling raakende de Damonen en damonifche Menfchen , zoo kan en zal men naar alle regelen van waarfchynJykheid overtuigd'worden, dat in de gezegdens van den Heer R, M. de groote zwarigheid en

ge-