is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden. Sedert [...] 1780.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po BEKNOPTE HISTORIE der

ten bezetten, om dat hy voorzag, dat hst wel eens wat Jaater zou kunnen worden, eer men aan het Stadhuis kwam, en de Poorten daa niot op den behoorlyken tyd zouden kunnen bezet zyn. Zoo haast nu als 'er toeftel gemaakt werd , ontftond 'er een vreeslyk gefchreeuw van Hoezêe, Vivat Oranje, enz. verzeld van eenen vreeslyken aandrang, waar door de bevelvoerende Officier geheel en al belet werd; waarom hy naa het volk toetrad , hen met veele vriendelykheid tot driemaal toe verzocht, zich ftil te houden en plaats te maaken ; hun tegelyk de laatst afgekondigde Waarfchouwing der Heeren van de VVeth herinnerende, en hun voorhoudende, dat hy zich, by weigering genoodzaakt zou vinden, fterker middelen te gebruiken. Maar in plaats van te wyken en zich ftil te houden, vermeerderde het gedrang en gefchreeuw, en daar by begon men nu met vuiligheid te werpen; zelfs drong 'er een kaerel door, op wien de Hr. Luitenant van zwyhdrecht, al van 't begin af aan het oog gehouden hadt, als een der eerften in het aanheffen van 't gefchreeuw ; en toen de Hr. van zwyndrecht hem nogmaals verzocht om plaats te maaken, en wat ergers voor te koomen, ligtte hy zyne hand op, en dreigde hem onder uitroepen van deeze woorden: wat wouw jy G. d. d, me doen , met je Bajonet? Toen gaf de Luitenant aan een der Dienaaren van de Juftitie,die zich met een Onderfchout,

op