Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was te begrijpen dat de Minister zijn voorstel niet in den steek zou laten en daarom in een uitvoerige rede de bezwaren van de verschillende sprekers trachtte te weerleggen.

Hij begon met erop te wijzen, dat juist in de Mohamedaansche Maatschappij de vrouw een bijzondere positie inneemt (zie bv. naar Celebes, waar tal van vrouwen hooge ambten bekleeden, naar het Menangkabausche land met zijn matriarchaat); hij verwierp de verwijzing naar art. 75 R.R., wiens toepasselijkheid op het administratief en staatsrecht werd verworpen, zoodat in die materie de wetgever volkomen vrij is het Nederlandsche voorbeeld al dan niet te volgen.

Voorts hield bij een warm pleidooi voor het toekennen van het passief kiesrecht aan de Inlandsche vrouw, wees op enkele vrouwenstemmen uit de Inlandsche wereld tot ons gekomen; herinnerde aan de polygamie'en kinderhuwelijken, het selirwezen enz- die nog op Java bestaan en den invloed die van een hoogstaande vrouw, in een vertegenwoordigend lichaam zitting hebbende, zou kunnen uitgaan.

Dit betoog, nog versterkt door een redevoering van Mr. Marchant mocht het voorstel echter niet baten. Het woord „Mannelijk" bleef in het Artikel gehandhaafd, terwijl over het nieuw ingevoegde lid van Art. 2 R.R. niet behoefde te worden gestemd, wijl intusschen de Minister haar had ingetrokken.

Zie voor de besprekingen in de Ie Kamer blz. 19.

a. den ouderdom van vijf en twintig jaren hebben vervuld ;

In de Mem. v. Toelichting van het wetsontwerp deelde de Minister mede dat deze leeftijdseisch overeenstemt met hetgeen te dien aanzien voor het lidmaatschap van de vertegenwoordigende lichamen in Suriname en Curac/ao is bepaald.

b. den staat van Nederlandsch onderdaan bezitten;

De hr. Bogaardt had voorgesteld achter b te voegen: „en minstens vijf achtereenvolgende jaren in Nederlandsch-Indie hebben gewoond." Hij wees er toch op dat het al heel gemakkelijk is om Nederlandsch onderdaan te zijn, bv. ook de vreemdeling, die zijn vreemde nationaliteit blijft aanhangen met hart en ziel. Daarom achtte hij het noodig onder verwijzing naar de clausule in de Locale Raden-Ordonnantie, dezelfde clausule hier over te nemen en niet alleen op Vreemde Oosterlingen, maar voor een ieder toepasselijk te verklaren.

Hierin ligt een waarborg, dat hij ook de noodige ervaring in .Indische aangelegenheden bezit. VjJ&jj

De Minister voelde er niet veel voor en meende dat de zaak veilig aan de kiezers kon worden overgelaten om te beoordeelen of de personen, die in Indië zijn, de geschiktheid en de noodige' kennis van Indië en de noodige bekwaamheid bezitten om als lid van den Volksraad op te treden.

Het amendement werd verworpen.

Sluiten