Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de stad woonde en dat ik hem toegang tot hare familie kon verschaffen. Dit voorstel maakte een diepen indruk op zijn gemoed en ik bleef met opzet over dingen praten die hem genoegen deden. Onder het voeren van dit gesprek waren wij gekomen bij de woning van zijne zuster, wij traden binnen en ik bood bij de kennismaking aan het echtpaar mijne beste diensten aan, en zij, niet. anders denkend dan dat ik door juist op dat uur te komen, expresselijk zulks gedaan had, begonnen met te zeggen dat als ze geweten hadden zoo'n welkomen gast te hebben, ze eenige toebereidselen voor mijne ontvangst zouden hebben gemaakt. Ik nam de gelegenheid waar om mij zelf aan den disch uit te noodigen, zeggende dat ik een vriend, ja zelfs een oud vriend des huizes was, en dat men mij een beleediging zou aandoen met het maken van plichtplegingen. Zij zetten zich aan tafel en ik ook. Om mij bij mijn vriend aangenaam te maken «J» hij had mij niet eens uitgenoodigd, had er zelfs niet aan gedacht — bracht ik het gesprek weer op het meisje en zeide hem, dat zij mij naar hem had gevraagd en dat zij hem zielslief had, en soortgelijke leugens meer. Ik trachtte hem op die wijze in eene goede stemming te brengen, opdat hij mijn gretig schrokken door de vingers zou zien, want zóó'n verwoesting, als ik aanrichtte in het eerste gerecht, heeft men nooit beleefd. De olla kwam op tafel en in enkele happen deed ik daarvan een groot gedeelte in mijn maag verdwijnen, zonder eenige kwade bedoeling, maar met zulk een woeste haast, dat het leek, alsof ik tusschen mijn tanden de spijs nog niet veilig genoeg achtte.

Zoo waar als God mijn Vader is, verdwijnt een hjk in den zandhoop van la Antigua de Valladolid(l7), waar het, naar men zegt, in vier en twintig

Sluiten