is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New -York

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat trok men zich hier aan van de Nederlanders, die in eene niet behouden kolonie hunne geschiktheid voor kolonisatie voldingend hadden bewezen door hunne vlijt op het gebied van handel, het tot bebouwing brengen van den nimmer door eene ploeg doorsneden grond, door Amerika een schoonen veestapel te schenken, door hun veeltijds voorbeeldigen omgang met de oorspronkelijke bewoners des lands, door het scheppen van eene zich aan de elkander opvolgende toestanden aanpassende bestuursorganisatie en door eene destijds in Europa te benijden algeheele vrijheid van godsdienst — wat trok men zich aan van die stamgenooten ?

Sedert in 1890 Mr. N. de Roever de Van Rensselaer-Bowier"s handschriften ontdekte en in Oud-Holland openbaarde en sedert vele oud-Hollandsche Amerikanen door bezoek en geschrift hunne groote belangstelling in het vaderland hunner voorouders, de bakermat van hunne geslachten, toonden, is er eene kentering en is er een streven ontstaan om hier te lande een zuiverder beeld te verkrijgen van de evenzeer als „'t verzuimd Brazil" niet op waarde geschatte kolonie Nieuw-Nederland. In de resolutiën der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden, in het archief der classis Amsterdam van de Nederduitsch Hervormde kerk, aan welke de godsdienstige belangen van hunne geloofsgenooten in Nieuw-Nederland waren opgedragen, in honderden notariëele protocollen in Hollandsche, Stichtsche en Geldersche steden, in de provinciale archieven van de beide Hollanden, het Sticht en niet minder in dat van Gelderland te Arnhem vindt men de nog haast onaangeroerde bronnen voor nieuwe kennis van de toesta/iden in de kolonie der Westindische Compagnie en voor onderzoekingen naar de verre voorgeslachten, die zulke stoere voortrekkers aan de Nieuwe wereld^schonken. "* Evenwel is die kennis reeds omvangrijk, dank inzonderheid aan de navorschers „over het groote water", die naar Nederland overkwamen om in de Hollandsche resolutieboeken en handschriften en in de notulenboeken van enkele classes der oude Gereformeerde kerken in Nederland te speuren in verband met het vele, dat de Staatsbibliotheek te Albany geeft. Er liggen dan ook in onze universiteitsbibliotheken en in de Koninklijke bibliotheek in Den Haag heele reeksen fohanten en kleinere boeken als resultaten van hun ijverig en volhardend onderzoek, aan de Nederlandsche hoogescholen enz. ten geschenke aangeboden. Dit moge eene aansporing zijn om niet te veel bij hen achter te staan, al hebben zij als leden eener jeugdige natie eene weinige eeuwen omvattende historie en beschikken zij over vele arbeiders in den wijngaard.

Aan die Amerikaansche navorschers was het voorbehouden, toen de dragers van den naam Van Slichtenhorst, zelfs Dr. Arend van S., voor zoo ver het zijne levensgeschiedenis betreft, bier nog in diepe duisternis verscholen waren, op de daden van Brant Aertsen of Brant van Slichtenhorst „van Nieukerke" te wijzen. Zij gaven, hoewel de door de Westindische Compagnie zelve