is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Talen, die, als het Engelsch, aan de vervorming van hun phonetisch en grammaticaal systeem, de vervorming van hun woordvoorraad paren, verwijderen zich daardoor geheel van het linguistische type, waarvan zij de voortzetting zijn. Zelfs al ware het trouw gebleven aan het gemeenschappelijk Germaansch type in dezelfde mate als bij voorbeeld het Duitsch. dan zou het Engelsch er toen' beslist van verschillen door zijn woordvoorraad.

Na al de gedaanteverwisselingen, die plaats hebben gehad van het Indogermaansch tot het Latijn en van het Latijn tot het Fransch, lijkt de Fransche grammatica niet meer op de IndoEuropeesche en de enkele Indogermaansche woorden, die het Fransch bewaard heeft, zijn onherkenbaar uit hoofde van de veranderingen, die zij ondergaan hebben, zich op elkander stapelende veranderingen in de uitspraak, zoowel als veranderingen van het grammaticaal type. Nemen wij bij voorbeeld het Indogermaansch peqwo „ik bak", dat in het Latijn coquo, in het Fransch je cuis geworden is. Men weet hoe de ééne vorm uit den anderen ontstaan is, maar de leek is geneigd zich skeptisch te toonen, als de linguist hem de zekerheid van een dergelijke opeenvolging van feiten bevestigt.

Welnu, bij deze volledige vervorming van het voorkomen der woorden, en der grammatica voegt zich een niet minder volledige vernieuwing van den woordenschat. Reeds in het Latijn was de woordenschat slechts voor een gedeelte de voortzetting van den Indogermaanschen woordenschat; er waren vele Grieksche woorden bijgekomen, zooals poina „kastijding", waarvan het Latijn pamre „kastijden" heeft afgeleid, - een klein aantal Phoenidsche, zooals de naam van het paklinnen, saccus, ~ zonder twijfel ook woorden ondeend aan de talen van de Middellandsche zee-volken of aan onbekende Italische. m later Gallische woorden, zooals de naam van de kar, carras. Dezen woordvoorraad, die reeds een veelvoudigen oorsprong had. hebben de Romaanschen talen geërfd. Nieuwe invloeden hebben zich daarna doen gelden bij de vorming van den Franschen woordenschat, waarin een gering aantal plaat-