Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarmee de gloed verbleekt, de aandrang verslapt, de bezieling verkoeld, de stuwing bedaard, en de malsche levensvolheid tot slanke magerheid geslonken.

Wij laten dan gaarne den gecastigeerden tekst van de Thomas*editie voor wat hij is; maar ons, die het leven kennen, trekt de zwaardere wijh van Geert Groote's machtige Eucharistische hartstocht; want zoo moet en zal het heeten. Pas met dezen naam zal onze tijd de 14de eeuwsche bedoeling weer begrijpen en verstaan.

* *

GEERT GROOTE'S EUCHARISTISCHE HARTSTOCHT. *)

Hier begint een ynnige vermaninge totten heiligen sacrament te gaen.

Christus spreekt:

1. Coemt tot my gi alle die pynlic arbeyt ende swaer» liken belast synt, ic sal u vermaken of versaden, seit die here.

2. Dat broet, dat ic geve voer dat leven der werlt is myn vleys.

3. Neemt ende eet: dyt is myn lichaem, dat voer u verraden sal werden. Dyt doet in mynre gedenckenisse.

4. Soe wie eet myn vleys ende drinct myn bloet, die blyft in my ende ic in hem.

») Ik druk hier letterlijk den tekst af naar het Ntfmeegsche hand. schrift, in 't bezit van het Canisius*College. nr. 16. blad 65—79 en gebruik deze gelegenheid om er dankbaar op te wijzen: dat ook deze 11 «tekst, gelijk alle andere Nederlandache teksten toch weer sporen vertoont van latere correcties naar de Latijnsche edities; waarop Col» lega Charles Raaymakers mij attent heeft gemaakt.

Sluiten