Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bolsjewisme, hebben blijvende hulp verleend, hebben allerwege van het lijden hunner broeders en zusters gewaagd.

Maar de anderen, geestelijken zoowel als leeken, de overgroote meerderheid?

En intusschen duurt de beproeving der Russische geloovigen voort.

Een Luthersch predikant, die 17 jaar in Rusland heeft geleefd en dat land slechts enkele maanden geleden verliet, na als door een wonder aan een veroordeeling tot dwangarbeid in het Donetz-gebied te zijn ontkomen, richt tot Ds. Jack van Wernigerode een hartroerend schrijven over den toestand, waarvan de volgende regelen een denkbeeld geven: „Naar mijn meening ia Sowjet-Rusland met z'n bloedige geloofsvervolgingen een hel. De tijd der bloedige Christenvervolgingen van het heidensche Rome schijnt teruggekeerd; met dit onderscheid, dat men toen de Christenen slechts lichamelijk martelde, terwijl men thans in Rusland, de geestelijke martelingen daaraan toevoegt. Het ergste is, bijv. als men de kinderen aan hun ouders ontneemt om ze in het atheïsme op te voeden, terwijl de vader naar Solovski, de moeder naar Siberië worden gestuurd...."

Waarom die vervolgingen?

Omdat de volgeling en van Marx en Lenin besloten hebben, dat God uit het menschdom moet verdwijnen. Hun officieel program, in 1928 te Moskou door het Vle Congres der Communistische Internationale aanvaard, met medewerking der Sowjet-Regeering, verkondigt het luide in deze hoogmoedige ongeloofsverklaring: „Voor de eerste maal in de geschiedenis zal het menschdom zijn lot in eigen handen nemen."

Geloofsvervolgingen, hongersnood en ellende, die thans algemeen in Rusland heerschen, ziedaar het resultaat van dien waanzinnigen hoogmoed

Maar de heer Pierre Maury (Foi et Vie, 1932, 87—38) schrijft terecht, dat God zich in „den heldenmoed der geloovigen die daar over-

Sluiten