is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1)E WIJSBEGEERTE ALS WAARDEERIN GS WETENSCHAP.

§ 4. De wijsbegeerte als w aarde erin gswetenschap.

In de wijsbegeerte komen wij niet alleen in aanraking met vraagstukken, die met verstandelijk nadenken vallen op te lossen, maar dikwijls ook met waardeeringsoordeelen, die ten nauwste samenhangen met de beantwoording van metaphysische vragen. Inzonderheid in de ethiek en de aesthetica is dit het geval. Deze toch houden zich niet alleen bezig met een onderzoek naar den psychologischen en sociologischen oorsprong der zedelijke en aesthetische gevoelens, maar treden daarnevens ook in een waardeering der zedelijke en aesthetische oordeelen. Zelfs vindt men in de wijsbegeerte eene richting, die zich bij voorkeur bezighoudt met het streven naar een juiste waardeering der dingen. Windelband b.v. laat zich omtrent het doel en de beteekenis der wijsbegeerte aldus uit: J) „De philosophie kan slechts voortbestaan als de leer der ahjemeengeldige waarden. Zij heeft noch de eerzucht datgene, wat de bizondere wetenschappen reeds als waar erkend hebben, nogmaals als zoodanig te erkennen, noch den lust van compilatie om uit de algemeene uitkomsten der afzonderlijke leervakken nog algemeener vormsels saam te stellen. Zij bezit haar eigen gebied en haar eigen taak in die algemeengeldige waarden, welke den grondtrek vormen van alle be-

') Windelband. Geschichte der Philosophie, pag. 548.