is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Johanna van Gennep en haar echtgenoot Reynout van Brederode verpanden voor schuld hunne heerlijkheden van der Alm en der Eem aan Johan van Polanen, heer van der Leek en Breda. A° 1374.

Wy Johanna Vrouwe van Ghennep ende van der Eem ende Reynout van Brederode, heer van Gliennep ende van der Eem, hoir wittighe man ende voeght, doen cond alden ghene, die desen brielT sullen sien off horen lesen, want wy van sonderlicken last van orloghe ende andere nootzaken, die ons op comen sijn, mijt groter schuit ende swaren commer beladen sijn, die ons daghelics te groten kost ende schade uetstaen, soe hebben wy om den meerderen schade te verhoeden mijt goeden voirsien bi rade ende goetduncken onsser heeren ende vrienden in handen gesat onssen lieven neve heeren Johan van Pollanen, heere van der Lecke ende van Breda ende sinen geerven alle onssen guede, die der heerlicheyt van der Alm ende van der Eem toebehoren mijd onssen huyse tot Almsteyne ende mitten gherechten ende heerlicheyden van onssen ambachten dair binnen gelegen; dat is te weten van Emkercke, van der Opalm, van der Uetalm ende van Voersaterwerd. In alsulcker manieren, dat onsse lieve neve vorser, ende sine geerfve vrilick heffen ende bewijnden ende ophoren sullen olï' doen heffen ende bewijnden alle die rente end goede, zeker ende onzeker, soe wair ofl' in wat manieren, dat sy ghelegen sijn binnen Zuythollant oft in den lande van Outbena ofl in den lande van Hoesden, in natten, in drogen, in huysinge, in erve, in tyenden, in lande, in visscherien, in veren, in axchise, in gruyle, in mollenen, in capoinen, in thinsen off in wat manieren, dat sy genoemt sijn ofl wair afï, dat si rorende sijn, dat si van