is toegevoegd aan uw favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen in den ban van Genderen, in de Vliert; tien jaar later werd hij, na opdracht door Jan, opnieuw zelf daarmede beleend. In 1373 droeg hij zijne woning te Aalburg met 3 morgen lands op ten behoeve van Herman van Veen. terwijl in 1379 daaraan uitdrukkelijk de bepaling werd verbonden, dat dit goed na Herman's dood zou overgaan op diens zoon Jan Spiering van Veen 1). In 1386 droeg hij een huis binnen de stad Heusden, waarmede hij in 1382 bij overgifte van Jan Gressekijn was beleend, op aan Klaas Spiering van Aalburg Dirkszoon 2).

1) Vermoedelijk was Herman vari Veen gehuwd met eene zuster van Klaas Spiering en heette, zooals herhaaldelijk voorkwam, de zoon naar zijn schoonvader; Jan Spiering van Veen, die ook kortweg als Spiering van Veen wordt aangeduid, was reeds in 1391 gehuwd met jonkvrouw Beatrijs en komt voor het laatst voor in 1439. Jan's zoon, Willem van Veen, was schepen te Heusden in 1446 en volgende jaren en zegelde met een rad.

2j Deze laatste Klaas kan een broeder geweest zijn van Jan Spiering Dirkszoon, die in 1365 met 5 morgen 15 hont nin Wikerswaesheuvel en an Orderswaesheuvel" werd beleend. Klaas had twee zoons:

1. Dirk Spiering van Aalburg. Deze kreeg op 10 Febr. 1405 bovenbedoeld huis te Heusden in vrijen eigendom. Hij bezat behalve een rijswaard in den ban van Aalburg ook goederen te Oudheusden (de Jan Zegershoeve, groot 12 morgen) en te Genderen (2 morgen «omtrent die muelen").

2. Klaas Spiering van Aalburg is hoogst waarschijnlijk degeendieals Klaas Spiering van Aalburg Klaaszoon onder de schepenen van Heusden voorkomt o. a. in 1432, '37 en '42; zijn wapen vertoont het rad, in den rechterbovenhoek vergezeld van een wassenaar. In 1431 verkreeg hij bij opdracht van zijn broeder Dirk een rijswaard in den ban van Aalburg tusschen de Langesteeg en den oliemolen. Hij had eene dochter:

a. Aleid Spiering, die op 5 Mei 1451, als erfgenaam haars vaders, met bedoelde rijswaard werd beleend. Haar echtgenoot Hendrik Mr. Arentszoon deed voor haar eed, hulde en manschap. In 1493 was zij overleden en was haar zoon Dirk Arents haar leenvolger.

Na verwant aan deze Aleid was ongetwijfeld Klaas Spiering, wiens minderjarige zoon Dirk Spiering van Aalburg op 3 Dec. 1478 als erfgenaam zijns vaders, onder voogdij van Dirk van Wijck, met de helft van een rijswaard onder Aalburg werd beleend. In 1505 droeg Dirk dit