is toegevoegd aan uw favorieten.

Paul en Virginie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanzien hoe haar fortuin na haren dood over zou gaan aan bloedverwanten die zij haatte en zij trachtte zooveel mogelijk er van te vervreemden. Hare familie maakte echter gebruik van hare telkens ernstiger zenuwaandoeningen en liet haar krankzinnig verklaren; al hare bezittingen

werden door

een ander beheerd. Hare rijkdommen

die gedurende haar leven

Z/y leea aan lievige zenuwuuiiuutiiuigcu-

het hart dezer vrouw voor alle teedere gevoelens hadden gesloten waren op deze wijze nog oorzaak van haar laatste leed en verhardden thans weder opnieuw het hart dergenen die er naar trachtten. Zij stierf met het bewustzijn dat degenen wier meening en gedachten de drijfveer waren geweest van haar leven, haar minachtten, bespotten en van al hare goederen beroofden.

Men heeft Paul naast Virginie onder dezelfde struiken begraven; naast hunne graven liggen die hunner moeders en trouwe slaven, üeen gedenkteeken noch marmerplaat met gulden inschrift siert hunnen grasheuvel; de herinnering aan hunne weldaden echter is onuitwischbaar. Zoo hunne geesten zich nog bezighouden met hetgeen hier op aarde gebeurt, dan verwijlen zij zeker in de nederige hutten waar deugd en trouw gevonden worden; zij troosten de armen die over hun treurig lot weenen; zij onderhouden en voeden in de harten der minnenden de vlam der liefde en der trouw en leeren hen hun geluk te vinden in de natuur en in den arbeid en niet in het jagen naar rijkdom en eer.

Het volk hier heeft aan ver¬

schillende oorden van dit eiland namen gegeven die de herinnering aan Virginie's dood zullen vereeuwigen. Zoo ziet men bij het eiland Ambre temidden der klippen een doorgang, die de „Doorvaart der Saint-Géran" heet, ter herinnering aan het schip dat haar uit Europa terugbracht en daar strandde.

Het uiteinde van het havenhoofd dat gij op drie mijlen afstands onderscheiden kunt, heet de ..Oneelukskaap", wijl de

„Saint Ueran" naar mei Kon omzeilen waardoor zij juist, daar te pletter is geslagen. Vlak voor ons zien wij de „Baar des grafs" waar het lijk van Virginie op het strand werd gevonden. De zee heeft haar terug willen geven aan allen die haar liefhadden en aan het land harer geboorte waar zij zoo gelukkig en onschuldig geleefd had.

Alles beweent uw verlies, o gij zoo innig verbondene jongelieden, gij rampzalige moeders, gij dierbare gezinnen!