is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wering na borstwering valt; en ongekende aandrang perst de wateren van de Victoria Nyanza Noordwaarts door de engte der Ripon-vallen.

Maar geen nood! Egypte zal het heil niet verbeuzelen. En bij de reactie niet verlegen zijn. "\\ ant de God van Joseph heeft den Pliarao Apepa gewaarschuwd door Zijn dienaar. Redder des levens der menschen omdat hij is de Ziener zijns Gods. De Ziener van den God, Die ook over Egypte met al zijn goden regeert. Buigt 1 neder voor Zijn knecht en eert hem als Uw Koning. En roept voor zijn aangezicht zijn eernaam uit „ Abrikkoe' ! De Ziener!

V.

De zeven jaren van meer dan verdubbelden overvloed zijn ten einde. De laatste droppelen uit het oude waterbekken van Oesoekoema hebben de wateren van het latere Victoriameer door de Ripon-vallen gedrongen. \\ anneer in het vervolg verwoestend-geweldige plasregens zullen neerkletteren op het land Oenyamwezi, moge het waterpeil van de Victoria Nyanza nog eens vijf of zes voet stijgen, en dus ook weder het Nijlwater wat hooger watermerk aanteekenen aan de Zuidelijke rotspeilschaal van den ouden Amenemha III, zelfs het hoogste waterpeil zal nog meer dan vier manslengten lager wezen dan dat van den gewonen hoogwaterstand dier oude dagen. En nu blijven bovendien de geweldige plasregens uit. De verzengende zonnegloed echter en de verdrogende woestijnwinden doen onverminderd hun werking in het reusachtig Xijlstroomgebied. De eens zoo vette opbrengst van den Nijl, waaraan het leven van geheel Egypteland hangt, werd schraal. En straks moest niet geheel Egypte, maar