is toegevoegd aan uw favorieten.

De Sint Franciscus Xaveriuskerk of, De Krijtberg te Amsterdam, 1654-1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gearbeid, te weten de paters Philips Couplet, Franciseus de Rougemont en Ignatius Hartoghvelt, die, bestemd als ze waren voor de missie in China en een gunstig getij afwachtend, hun blakenden ijver voor de Chineesche bruid, reeds zochten te koelen in apostolische werkzaamheid te Amsterdam, zoodat op het hoogfeest van Kerstmis veertienmaal gepreekt werd door de leden alleen der Societeit — om niet te spreken van veel andere predikatiën, door de overige priesters gehouden, inzonderheid door pater van der Meersch, die krachtens zijne bediening van Superior der Missie, hier pleegt te verblijven en een waakzaam oog te houden over alle staties. Maar noch hij, noch de overigen waren genoegzaam tegen de lastertongen beveiligd. En werkelijk, door de predikers van hun eigen woord1) werd uitgestrooid dat er een schip, bemand met dertig Jezuïeten te Amsterdam voor anker lag; dat die menschen, hehoorende tot verschillende naties, den spot dreven met de godsdienstige overtuiging van anderen; dat ze schande brachten over de inboorlingen en hervormden. Ook werd er alom rondgebazuind — 't was lastig voor de vroedschap — dat men het schip moest laten aanhouden en overvallen dooide matrozen, en dergelijke praatjes meer, hierop neerkomende dat, mocht dit niet geschieden, wel anderen een rechtmatig beslag op het vaartuig zouden leggen. Maar door de omzichtigheid der regeering werd die laster op zijde gezet en men sloot er de ooren voor, zoodat onze zendelingen in veiligheid zijn gebleven.

Tot dat in-veiligheid-blijven der Chinavaarders is ongetwijfeld veel bijgedragen door de aanzienlijke, zeer verdraagzame en echt vrijzinnige familie Blaeu, met welke de Chili Een ondeugende commentarius op het vcrbi divini minister bedienaar des goddel^jken woords, geljjk de predikanten zich eertiids b\j voorkeur betitelden.