is toegevoegd aan je favorieten.

Jacobus Koelman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander leerling kan ik misschien weten, wat gij voor uwe leerlingen zijt, aangezien men dit gemeenlijk in de praktijk des levens eerst recht leert verstaan. Zeker, aan U dank ik voor een groot deel de verworven kennis, maar wat meer is, door uw onderwijs en door den omgang met U, wies steeds in mij de liefde voor het ambt mijner keuze. Wat wist gij ons hart te ontvlammen voor de dingen van het Koninkrijk Gods, hooggeleerde van Dijk; met welk eene piëteit en helderheid gaaft gij uwe colleges, Prot. Wildeboer ; en hoe werd onze aandacht geboeid door uwe van zooveel studie getuigende colleges, hooggeleerde van Rhijn. Tot mijnen spijt kon ik slechts enkele uwer lessen bijwonen, Prof. Meyboom , maar waarvoor ik U ten zeerste dank, is de groote bereidwilligheid, waarmede gij den jeugdigen predikant, die zich voor het doctoraal prepareerde, tegemoet kwaamt.

U, hooggel. Kruyf en Reitsma, dank ik voor de welwillendheid van U ondervonden en voor de zeer leerzame uren in uwe collegekamer doorgebracht. Terwijl ik in het bjjzonder Prot. Reitsma mijn dank betuig voor de raadgevingen mij gegeven bij de samenstelling van dit proefschrift.

Liet ik het hierbij, ik zou mij aan groote ondankbaarheid schuldig maken tegenover de velen, die mij op allerlei wijze behulpzaam zijn geweest bij de vervaardiging dezer monographie. Allen te noemen is onmogelijk, maar aanspraak op mijn oprechten dank hebben de HH.: Prof. Dr. J. J. van Toorenenbergen , Dr. G. J. Vos Az., Dr. Pu. J. Hoedemaker, Prof. Dr. F. L. Rutgers te Amsterdam, Prof. Dr. S. D. v. Veen te Utrecht, Ds. J. P. van Melle, toen predikant te Sluis, nu te Kralingen, en Dr. Joh. C. Breen, adjunct-Archivaris te Amsterdam, terwijl ik de vriendelijke wenken en raadgevingen van de HH. Ds. A. J. P. Oort, emer. predikant te Alkmaar, Ds. L. C. Schuller tot Peursum te Amsterdam, Ds. J. C. Verhoeff en Dr. A. W. Bronsveld te Utrecht, Dr. A. S. E. Talma te Groningen en Prof.