is toegevoegd aan uw favorieten.

De verandering van den galvanischen toestand van zuivere metalen met de temperatuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzameld te hebben. Ten slotte werd nog óens de weerstand der toeleidingsdradcn nagegaan.

De waarnemer bij den galvanometer luid dus alleen te zorgen voor liet voortdurend sluiten en verbreken van den stroom en het noteeren van de bij elkander behoorende waarden van de galvanometeraanwijzingen en den tijd. Later werden hieruit de uitslagen afgeleid, deze graphisch voorgesteld (zie pl. IV fig. 1 en tig. 2) en de gemiddelde uitslag gedurende hot tijdvak der waarneming met een planimeter opgemaakt.

§ (5. Nulpunt na de metingen.

Door het te snelle afschenken van vloeibare zuurstof, waren er helaas in den cylinder van den weerstand talrijke barsten gekomen. Om hiermee de boven beschreven bewerkingen te herhalen voor de nulpuntsbepaling, schoen nogal gevaarlijk, vooral waar het weer bevestigen in de cryostaat tot vele lastige werkzaamheden aanleiding gegeven zou hebben. Een proef om isopentaan in het kookglas der cryostaat te distilleeren, en hiervan zonder meer met een thermoëlement de temperatuur te meten op het oogenblik, dat de weerstand afgelezen werd, leverde geen bevredigend resultaat; de temperatuur was niet constant, en men weet niet welke aflezingen van de 2 instrumenten bij elkaar behooren. liet was noodig den geheelen toestel op constante temperatuur te houden. Dan was het gemakkelijkste eene temperatuur in de buurt van 0U te nemen. Voor dat doel werd een zinken bak gemaakt, die kwam in plaats van de kookkast U (zie pl. III fig. 1). Bij de kookkast zelf staken te veel deelen uit om haar