is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voegt men bij een oplossing van stanno-chloride kaliumhydroxyde, dan ontstaat een wit neerslag van stannohydroxyde:

SnCL + 2 KOH = Sn(OH), + 2 KC1.

Verhit men dit hydroxyde in een atmosfeer van kooldioxyde, dan ontstaat stanno-oxyde en water. Hij verhitting aan de lucht ontstaat 8tanni-oxyde, SnO.,, dat in de natuur voorkomt als tinsteen, als poetsmiddel gebruikt wordt en ook verkregen kan worden door verhitting van stannihydroxyde, Sn(OH),. Dit hydroxyde ontstaat natuurlijk uit de oplossing van een stanni-zout niet kaliumhydroxyde.

Het voornaamste stanni-zout is stanni-chloride, SnCl,, ontstaan door verhitting van tin in chloorgas of door het op te lossen in koningswater. Met twee moleculen salmiak geeft tin een dubbelzout, SnCl, 2 NH,.C1, pinkzout geheeten en in de ververij als bijtmiddel gebruikt. #

Het stanno- en 't stannisulfide, SnS en SnS2, ontstaan door in do oplossingen van de overeenkomstige zouten zwavelwaterstof te leiden. Door zwavel-ammonium, (NH,).,S, wordt het eerste omgezet in 't tweede en daarna lossen ze beide op tot de verbinding (NH,).,SnS.:

(NH,)2 S + SnSj, (NH,)^ SnS,.

liisiniith of bisniuthiiiii.

Dit metaal komt gedegen voor of als bismuthgluns, Bi,S.,, dat door verhitting met ijzer omgezet wordt in bisinuth en zwavelijzer.

Wordt bismuth boven zijn smeltpunt verhit, dan oxydeert het tot Bi.,0;l. Salpeterzuur zet het om in een nitraat.

Het dient voornamelijk tot vorming van alliages, waarvan het smeltpunt beneden het kookpunt van water ligt.

Bismnthoxyde, Bi.,0#, ontstaat door gloeiing van bismuthnitraat.

Voegt men bij de oplossing van bismuthnitraat kaliumhydroxyde, dan ontstaat bismuthhydroxyde, Bi(()H),. Wordt dit hydroxyde verwarmd met reduceerende stoffen, zooals druivensuiker of stannohvdroxyde in alkalische oplossing, dan ontstaat lijn verdeeld metallisch bismuth.

Alle bismuth-zoiUen worden door vel water ontleed tot basische zouten:

(OH)

Bi(NO), + H.,0 = Bi (NO.) + HNO,.

-(NO,)

—(OH) -(OH)

Bi—(NO,) + H.,0 = Bi—(OH) + HNO,.

—(NO.) " —(NO.)