is toegevoegd aan uw favorieten.

Het 1000-jarig rijk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Zijn komen in de lucht voor de Zijnen, om met hen vereenigd te worden, zoowel met de reeds ontslapenen die opgewekt, als met hen die levend overgebleven zijn en veranderd zullen worden (1 Thess. 4:13—19).

2. Zijn komen met al Zijne heiligen op den Olijfberg, ter verlossing van Zijn volk Israël, tot vernietiging van den Antichrist, tot het binden van Satan, tot de aanvaarding van Zijn Koninkrijk enz., (zie Zach. 14: 4, 5; Jud. :14; Openb. 19 en 20).

3. Zijn werk aan het einde van het D. J. Rijk om Satan in den poel des vuurs te werpen en het gericht te houden op den Witten Troon.

Wie nu deze drie hoofdgroepen van de gebeurtenissen bij des Heeren wederkomst als drie verschillende „komsten" wil rekenen, die doe dat voor eigen rekening. Wij spreken van Zijne wederkomst slechts als van één feit, zij het dan ook in de verschillende stadia, die de Schrift ook duidelijk omlijnd beschrijft en karakteriseert als: de Parousia = tegenwoordigheid; de Epifania = verschijning ; en de Apocalypse = openbaring.

Wij kunnen deze drievoudige beschrijving in verband brengen met Zijn komen voor de Zijnen ter hereeniging (Parousia); Zijn komen met de Zijnen voor Israël en het Koninkrijk (Epifania) en Zijn komen voor de overblijvende volken alsmede het oordeel van den Witten Troon (Apocalypse).

Als men ons dus vraagt: „Waarom heeft de Heere Jezus in Zijn toekomstrede niet gesproken van een „tweeërlei komen ?" kunnen we dit feitelijk met het hier boven gezegde beantwoord achten ; doch bovendien moeten we er aan denken dat er voor de discipelen tijdens Christus' eerste komst op aarde, nog heel veel verborgen is gebleven.

Hij heeft gezegd : „Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen" (Joh. 16:12). Daarom was Zijn belofte: „de Geest der waarheid zal u de toekomende dingen verkondigen" (:13). Bovendien heeft Hij 40 dagen lang nè Zijn