is toegevoegd aan uw favorieten.

De werkloosheidsverzekering, het centrum der steunbeweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taktiek. Onderling overleg heeft niet plaats. Dit alles moet desorganiseerend werken. Het N.V.V. vraagt daarom een onderzoek naar de gevolgen. Bij het onderzoek ware dan als leiddraad in acht te nemen, de vraag : „Is het niet mogelijk, als uitgangspunt der steun verleening de uitkeering uit de werkloozenkas te nemen ? Die uitkeeringen zijn zeker onvoldoend ; daarom moeten ze verhoogd worden met een bijslag. De bijslag van verzekerde lieden moet beter zijn dan die van niet-verzekerde personen. Of dit overal zal worden gedaan, daarvan weten we niets. Het N.V.V. zou naar een en ander wel navraag kunnen doen, maar de Werkloosheidsraad is daartoe beter in staat ; kan ook beter met het K. N. S. overleggen,kan aan het laatste vragen, hoe de wachtgeldregelingen zijn, hoe de plaatselijke regelingen luiden. Later kan dan op grond van de ontvangen gegevens in den Werkloosheidsraad een bespreking worden gehouden om een steunregeling te ontwerpen, waarbij de propagandistische werking van de werkloosheidsverzekering niet verloren gaat en aan de verzekerden boven niet-verzekerden een voorsprong wordt verleend.

Tenslotte wenscht de heer Van den Tempel nog te wijzen op de gevolgen van de regeling zooals die thans te Enschede bestaat. De werkloozenkassen zijn daar uitgeschakeld. De kassen kunnen dus potten. Dit geldt voor de textielindustrie, maar in andere vakken, waarin niet zulk eene wachtgeldregeling geldt, zullen de kassen sterk worden aangesproken, terwijl zij door de late invoering van het Deensche stelsel over weinig vermogen beschikken. In elk geval, dezelfde omstandigheid, het ontbreken van steenkool, bevordert, dat de eene kas versterkt wordt en de andere daarentegen wordt uitgeput. Dit laatste mag zoover niet komen. Zal er een goede regeling tot stand komen, dan moeten kassen, die dreigen uitgeput te raken, tijdig de Commissie van Advies inlichten, omdat dan maatregelen kunnen worden genomen om de totale uitputting der kas te voorkomen.

Tenslotte zegt de heer Van den Tempel dat het N. V. V. niet voorstelt door wie het onderzoek zal moeten geschieden. Men wil dit overlaten aan den loop der discussies, maar het N. V. V. zou ermede tevreden kunnen zijn, indien het onderzoek geschiedde door Voorzitter en Secretaris.

De heer Van Tuyll is het met veel van het gesprokene door den heer Van den Tempel eens. b.v. dat er in de bouwvakken geen reserve kan worden gemaakt. Treft men een nieuwe regeling, dan verlieze men niet uit het oog, dat de kas belang moet houden bij de uitkeering.

Voorts wenscht de heer Van Tuyll nog een ander punt van belang naar voren te brengen en wel werkverschaffing. Door de tijdsomstandigheden komt het thans vaak voor, dat er in het eene bedrijf een tekort aan krachten is tegenover een teveel bij andere. Zoo komt men nu krachten tekort bij het mijnwezen.