Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smart hebben dus geen reden van beslaan. Zeer zeker beseffen wij dat smart ménschelijk is, doch er moet een einde aan komen. Voortdurend treuren doet dengene, die tot de andere wereld overgegaan is, meer schade voor zijn verdere ontwikkeling, dan wij kunnen vermoeden. Hoe wij kennis kunnen krijgen van deze gebieden?

Door het geestelijke element in ons meer en meer te ontwikkelen en de in ons aanwezige vermogens te ontplooien. De kennis, die wij van deze gebieden bezitten is te danken aan hooger ontwikkelde wezens, die zich bewust op deze verschillende gebieden kunnen bewegen en tot dit zelfde resultaat kunnen wij komen, indien wij onze eigen ontwikkeling flink ter hand nemen.

Onbekendheid en onwetendheid zijn de beide groote factoren, die noodzakerhjkerwijze moeten leiden tot geheel verkeerde voorstellingen omtrent het leven, het doel van het leven, den dood enz., getuige bijv. het in zwart verschijnen bij begrafenissen, al de daaraan verbonden misopvattmgen, het rouwdragen, het gebruik van rouwpapier enz. enz. O! dat de menschen toch eens tot het besef kwamen dat de dood niets beteekent en dat droefheid vervallen moet, zelfs bij het heengaan van onze geliefdsten. Ligt in die smart niet eene zekere zelfzucht opgesloten? Wij zouden den heengegane nog zoo gaarne bij ons gehouden hebben! Begrijpen wij niet dat de band van liefde blijft bestaan, al gaat het stoffelijk lichaam weg en dat wij door vriendelijke, lieflijke gedachten den heengegane beter kunnen steunen en zijne ontwikkeling bevorderen, dan door ons over te geven aan smart en droefheid, die hem in geen geval ten goede komen?

Wij zouden U allen willen toeroepen: „Leert het leven toch beter begrijpen!" De onwetendheid zal

Sluiten