is toegevoegd aan uw favorieten.

Een woord in zake De Heraut en de voorrede Jehova Tsidkenu

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blik eens om u, o mijn lezer, in onze kerk! „Hoe zit die stad zoo eenzaam, die zoo vol volks was! zij is als een weduwe geworden !"

Verscheuring en verbreking allerwege! Men wordt van elkander vervreemd, men kent elkander niet meer. Alle banden worden losgemaakt, ook aan onze schoone belijdenis wordt „getornd", en met de prijsgeving van Art. 36, wordt aan de vijanden onzer kerk openlijk de hand gereikt. En wie nog op durft komen voor „waarheid in het binnenste," wordt bespot en veracht!

Arme kerk! Er wordt gestreefd naar eenheid, er is — men verkondigt het luid — weer een vragen naar onze belijdenis, er is een terugkeer naar de oude paden, een in de schuld vallen om eigen overtredingen, — maar meer dan ooit moeten we vragen: Is er geen balsem in Gilead? is er geen heelmeester aldaar? want waarom is de gezondheid der dochter mijns volks niet gerezen?

Men tracht bijéén te brengen, maar juist door al het drijven, met al het woelen en werken, wordt de klove al breeder en breeder tusschen zoovelen, die overigens gaarne samen zouden willen gaan.

Zie men toch toe! Men bouwt op, om het zelf later weer af te breken. Men wordt eindelijk moede. En de jongste verkiezing te Rotterdam leert het ons, hoe men zich eindelijk toch afwendt van een partij, die haar meeningen en inzichten, ten koste van alles, wil doordrijven.

Is er dan geen redding, geen uitkomst mogelijk?

„Gelooft in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis!" luidt het bevel. Christus is geopenbaard, Christus heeft zijn gemeente gegrond. Hij waakt over haar. En laat Satan en wereld, laat hel en dood, laat alle vijanden Gods over haar komen, laat ze haar vertrappen en verloochenen, laat ze jubelen: „Heah! zelfs de eeuwige hoogten zijn ons ten erve geworden!" — wat nood, wat vreeze, o gemeente des Heeren: „Alle beloften Gods, die er zijn, die zijn in Christus ja, en zijn in Hernamen, Godetot heerlijkheid door ons!"

Gelooven en werken! Voorzeker, dat kan niet gedeeld worden. Wat God vereenigd heeft, scheide de mensch niet! En 't zou ook onmogelijk zijn, „dat degenen, die Christus ingeplant zijn door een