is toegevoegd aan je favorieten.

Dr. Herman Bavinck

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waartoe de Groninger Synode geadviseerd had, laat hij er onmiddellijk op volgen: „Heel anders is het gelegen met de Vrije Universiteit. Deze staat buiten de Geref. kerken en heeft er als zoodanig niets mee te doen."1) Meer van dergelijke wrange uitlatingen waren er uit de Bazuins van dien tijd saam te lezen. Maar wij meenen met deze te kunnen volstaan. Men leert hieruit de geesteshouding van B a v i n c k in die periode voldoende kennen. Ook buiten het kerkelijke leven neemt hij een eenigszins malcontente positie in. Zoo openbaart hij zich als een verklaard tegenstander van alle subsidie voor onderwijs.2) Is deze voor het lager onderwijs reeds geaccepteerd en nemen gedane zaken geen keer, met hand en tand verzet hij zich tegen het subsidieeren der bijzondere gymnasia.3) Had hij tegen het eerste Unierapport overwegende bezwaren, de meeste daarvan handhaafde hij ook tegen het Gewijzigde Unierapport.4) Men moest, vond hij blijkens zijn „Dagboek", „öf principieel voor Staatsgezindtescholen wezen öf voor ook materieel van den staat vrije scholen. Den Staat gebruiken als kassier, gaat niet."

Neen, Bavinck had het in dezen tijd voor zichzelf niet gemakkelijk. Het liefst waren we dit deel van zijn leven maar overgesprongen. Doch objectiviteit en eerlijkheid verboden dit.

De pogingen tot toenadering, door Kuyper ondernomen, werden door Bavinck allerminst met applaus begroet. Kuyper gaf den raad om op de eerstvolgende Generale Synode met een plan van ineensmelting der beide inrichtingen te komen.5) W i e 1 e n g a stelde daartegenover een anderen raad. „Zeker, die „ineensmelting" is lang mijn ideaal en mijn streven geweest. Doch ik gevoel mij gedrongen te verklaren, dat ik langzamerhand te dezer zake van gevoelen veranderd ben.... Naar mijn oordeel is ditmaal de raad van Dr. K. niet goed. Begint niet voor de zooveelste maal aan een

nieuw plan van ineensmelting Laten Vereeniging en Kerken

in dezen, elk vrij en zelfstandig haar gang gaan, opdat elk haar eigen School naar eigen aard en bestemming kan inrichten. Daartoe

*) Jg. 1900, no. 28 (13 Juli).

*) Jg. 1900, no. 4 (26 Jan.)

3) Jg. 1900, no. 28 (13 Juli).

*) Jg. 1900, no. 10 (9 Mrt.).

s) Heraut, jg. 1900, no. 1192 (4 Nov.).