is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van NAPELS. 239

den zomer in zee te fteken. Procida was toen te Palcr.

mo terug gekomen , om op eene gunftige gelegenheid ter uitvoeringe van zyn voornemen te wachten, welke hem' kort daarna door de Franfcben zelven verfchaft werdt. Op Paafcb Maandag, welke op den dertigften van lentemaand inviel, waren de hoofden van de zamenzweering te Palermo by malkander; en na den middagmaaltyd 1 gingen de ingezetenen van die ftad, zo wel als de Fran-1 fcben in een godsdienftigen optocht naar de kerk van Mon-' reale, omtrent drie mylen buiten de ftad gelegen. Terwyl - zy in in het veld vrolyk waren, gebeurde het, dat er eene bruid met haar gezelfchap voorby ging, 't welk door zekeren Drocbettus , een Franfcbman gezien zynde, liep hy daarna toe, en begon, onder voorwendzel van naar verborgene wapenen te zoeken, dezelve eenigzints ongefchikc te behandelen. Een jong Siciliaan hierop in toorn ontftekende , ftak dien Franfcbman met zyn eigen zwaard dood, waar door een oproer ontftond, in het welk aanftonds twee honderd Franfcben omkwamen. Het verwoedde gemeen liep vervolgens naar de ftad, en riepen; de Franfcben moeten van kant, de Franfcben moeten van kant; waarop alle van dien landaard , zonder onderfcheid van jaaren of kunne, zelfs die zig in de kerken bevonden, om hals gebracht wierden. Dit verricht zynde , trokken de muitelingen de ftad Palermo uit, en zetteden de inwoners aan tot het ombrengen van alle de Franfcben op het gantfche eiland, gelyk ook gefchiedde, uitgezonderd alleen in Meffina, welke ftad in het eerft weigerde zig met den opftand te bemoejen; doch vervolgens door die van Palermo aangezocht zynde om het Franfcbe juk af te werpen , gebeurde het eenige weinige weken daarna , dat zommige burgers , op eene oproerige wyze, verfcheide Franfcben ombrachten, de wapens van koning Karei afwierpen, die der ftad in de plaats ftelden , en zekeren Boudewyn tod hunnen bevelhebber kozen, welke de overgeblevene Fran.

fcben

[I.BOEK. I.

iGOFDSTo

V. Afd,

De Franchen worlen duurde Siciliaan:n v«r. , noord, t

I2l2. j