Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. wtvit

■ Een enkeld flaaltje nogthans zal het niet onnutzijn , uit die Befchouwing van 'c gedrag, der Curateuren , en uit. de ontleeding van het Rapport van den Burger van marle, bij voorraad, alkier in te lasfcïien : Elders is daar van reeds met een enkeld woord ( i ) ge/proken. " En dat deze Po-„ litieke voorziening, de Burger van mar„ le) door Curateuren gedaan , niet van allert „ grond ontbloot is, wordt thans ten duidelijk/Jen „ bevestigd door de uitgaaf van zijne Oratie over „ Socrates als Burger befchouwd, waarin hij op. ,, pag. 107. zegt. Het komt mij voor, dat de na„ tuurlijke eigenfchap is van eene Volks - Regeering „ of Democratie, dat zij, door haar kracht of ge„ wigt, alles, hoe heilzaam en verftandig ook „ ingericht, wégfleept en omverwerpt, tot zij ein„ delijk op eene volflagene Tyrannie uitloope. Ik zie des niet,waar over hij kan gehoord worden,

„ ten

ging, en vergenoegde mij (No. XII. pag. 207.) dezelve asfertie op eene andere wijze te wederleggen. Ja! fprak ik elders van die zelfde Misjive , om te toonen, dat men mij, uit loutere wraakzugt, in mijne publycque Post aldus behandeld had, om dat men zig van mijn Goed en Eigendom niet had kunnen meester maaken, *t was alleen om een bewijs vaa misfehien nog tederer aart te fpaaren ! — Hiervan, almede, zal ik voor het tegenwoordige zwijgen!

(1) Hier agter pag. 129. in de Noot op No. VIII. e» voorts in Nö.X. s. "p"ag. 1-51. - •■

Sluiten