is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f6 Verzameling van Stukken hetrekkelyk toi

ten aangemerkt worden, niet fusceptibel voor eene bemiddeling zullen kunnen aangezien worden ,maar veeleer geichikt daar toe, dat die Bondgenoot, welke zich zulks veroirloofd heefc, met alle gepaste nadruk behoord verzocht en aangemaand te worden, om vooraf van die gewelddaadige maatregelen af te zien; ten einde dit voorafgegaan zynde, de hooge Mediateurs,met meer apparentie van fucces, tot bemiddeling der als dan overblyvende verfchilien zouden kunnen werkzaam zyn.

N°. 1499. Misfive van Hun Ed. Mogenden de Heeren Staaten van Gelderland, aan Hun Ed. Groot Mogenden de Heeren Staaten van Holland en WestFriesland, over het zelvde onderwerp &c. Indato den 16 Augustus 1787.

Edele Mogende Heeren, Byzondere goede Vrienden, Nagebuuren en Bondgenooten !

Sedert de maand van Juny laatstleden niet vergaderd zynde geweest, hebben wy niet eerder dan thans ter deliberatie konnen voornemen U Ed. Mogenden Misfive van den i4den der afgelopene maand July, waar by U Ed. Mogenden aan ons tot naricht hebben gelieven in te zenden , een affchrift der Refolutie, by U Ed. Mogenden ten zeiven dage genomen, ter beantwoording der Memorie door den Heer van Thulemeyer, Extraordinaris .Envoyé van zyne Majefteit den Koning van Pruisfen, over bet gene onlangs te vooren aan haare Koninglyke Hoogheid , Mevrouwe de Princesfe van Orange en Nasfau, op Hoogstderzelver reize in de Provincie van Holland, is ontmoet, aan U Ed. Mogenden geprajfenteerd.

En zullen wy mitsdien alnu met die zelfde openhartigheid, welke U Ed. Mogenden weten ons

ei-