is toegevoegd aan je favorieten.

Onze tydkorting aan den IJssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po De onmedoogenae Schuld'èisfcher

rykdom maakten hem zyner verkeering waardig. Antonio , dien hy te vooren naauwlyks gekend had, 'was nu een verftandig, een groot man, om dat hy meer goederen bezat dan voorheen. Doch het was deze overtuiging niet, die Feraldo tot zynen naabuur genegen maakte. Hy wilde aan het geiuk van dezen man deel hebben, hy wilde door zyne ondernetmingen zich mede verryken, en dit oogmerk deed Antonio een geheel ander aanzien, by h-m verkrygen.

Gonzales had door deze omftandigheid dikwils gelegenheid om met Feraldo te fpreeken. Hy zag zyn' beminde Leonora by haaren vader, en Feraldo was veel te doorzigtig d.m dat. hy beider geneigdheid voor elkanderen niet draa bemerkte. Het oogmerk geviel hem, doordien Gonzalls, naar alle waarfchynlykheid, in vervolg Kan iyd nog ryker kon worden, en dewyl hy zelv daar van overtuigd kon zyn. Hy gaf zyn' meetiirg aan zyne dogter te kennen , die deze verklaaring met een befcheidene gelaatenheid en heimelyk genoegen aanhoorde.

Tot hier toe was Antonio alles naar wensch gelukt, wanneer hy eensklaps alle zyce ondtrneemingen zag verydelen. De zeeroovers waren de eerHen, die hem een' flag in zyn geluk toebragren. Zy namen drie rykgelaaden fenepen-van hem weg, en ten zelvden tyde gingen te Saragosfa en te Madrid twee huiz< n ten gronde, die hem in hun bederf mede (leepten. In 't kort, Antonio was verlooren , en moest zich aan zyne fchuldëisfchers pverlaaten. Nie-