is toegevoegd aan je favorieten.

Prys-verhandeling, over de marken en markengenootschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 84 >

zodoende zouden zy niet alleen dc toejuichingen, aller weldenkende Ingezetenen wegdragen"- dez 'IfdeCónrnristarisfen zouden door het verkeer nv't de . Landlieden dikwyls gelegenheid vinden, om dezvan langzamerhand voor te bereiden en omtrent de ceconomrfche veranderingen, die door de verdeeüug der Marken moeten bewerkt worden, met de nodige ideè'n bekend te maken.

Naar myne gedagtcn is cr dus kans genoeg , om den eevften ftap, waarvan dikwvls oneindig vee! afhangt, op eene zeer voordelige manier te doen; maar cr laten zich buitendien0 nog middelen vinden, welken my doen hoopen , dat uien uit de vernietiging der genootfehappen de zo zeer get wenschte voordeelen eencr aigemecne bebouwing zo niet eensklaps egter alfehgskes, cn hoe langer hoe voorfpoeriger, zal zien voordlpruiten. Ik zal dc ideën , waarop myne hoop daaromtreiid gevestigd is, in zommigc losfe aanmerkiugeii hiör b"voegen.

a) Eene verlichte Regeering heeft mettigyuldiga hulpmiddelen in handen, cm de aigemecne dfinkwvs tot cene vcrandeiing voor te bereiden. Beahive weet z:ch niet alleen van de talenten der Schrvvers, maar ook van Publicatien cn andere -elc■genheden te bedienen, cm de nodige begrippen en kundigheden onder het volk in omloop tc brengen Dc Drukpers moet in onze dagen tot alle ondernemingen mede werken; dezelve zal ook hier van nut kunnen zyn.

£) Dc vooröordeelen der Land-lieden , Waarvan ifc boven heb gewag gemaakt, zyn, gelyk alle praktifchc vooröordeelen, van dien aart, dat dezelve dooi-

een