is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De

GODSDIENST

der CON'

'GOAA-

nen , enz, i

1

i

in

422 GODSDIENSTIGE

de meester des huizes moet zulk eenen misdaadige, op eene vriendlijke cn lief. der.jke wijze , vermaanen , dat hij op ftaanden voet hecnen gaa en zich rei. mge. Diensvolgcns worden zijne Klederen nedergeleid voor het Vuur; cn dc Man, die het werk der reinigmaakinge verngt , vervolgt de plegtigheid , door zijnen kiemen vinger te fteeken in dien van de flinker hand des bezoedelden. Dus vereenigd, heffen beiden hunne handen boven hunne hoofden, en draaien zich rond Vervolgens neemt de perfoon , die de zaak der zuiveringe verrigt, twee ijzeren werktuigen , flaat dezelve drie of viermaalen tegen elkander, en blaast vervolgens m den palm van zijne eigen hand, en daar naa in dien des Mans, welken hij reinigt. Geduurendc deeze ftaatclijke poetzen en gebaarmaakingen, mompelt hij een douzijn geheimzinnige woorden, die aan het werk der reinigmaakinge de laatfte hand leggen.

Een perfoon, die eenig onwettig Kroost heeft , is verpligt zich van den adem van den Buffel, of een wilden Os, te wagtcn. Doch van deeze boetedoening wordt uj ontheven, en verkrijgt een wettig •egt op zijne kinderen, door zich in een vettigcn Echt te verbinden.

Alle deeze godsdienftige gewoonten m plegtigheden worden geftaafd en be:ragtigd, door eene geftadige vreeze van trengelijk te zullen geftraft worden door unne mokisso's, die zelden of nooit