is toegevoegd aan je favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtreeden word, de overtreeders geftraft wor» den.

Ik weet niet (vervolgde de Heer) of deeze waarheeden wel altyd overwoogen worden, en of de meeste van uwe Regenten zich niet over 't geheel een verkeerd denkbeeld van uwe hollandfche ftedelyke Regeringen maaken. Idfinga befchuldigtze, dat zy zich van Magiftraaten tot Souvereintjes opwerpen , en dat zy van de Steden onafhanglyke Republieckjes willen maaken, tegen den aart en natuur van onzen Burgerftaat aan. Ik zal niet beflisfen of 'er vry wat va» aan is, en of de Groninger Raadsheer het juist zoo verkeerd heeft. Dit is allenthalve zeker, dat men den plank verre mis treed, wanneer men eene gelykheid zoekt te Hellen tusfchen het gezag der ftedelyke Regeeringen en dat der Provinciaale Vergaderinge. Die zoude niet alleen een imperium in imperia voortbrengen, maar zoo veel byzondere opperheerfchappyen in uw Provincie invoeren, als 'er Leden van Staat zyn: zulk een onbeftaanbaar zaamenftel van eenen Burgerftaat is al te ongerymd, om te gelooven, dat hetzelve by de kundigfte uwer Regenten zoude kunnen aangenomen worden; en derhalven moet men 't enkelyk aan eene onkunde zoo van den aart en natuur van uwe Staatsvergadering, als van die der Stedelyke Regeringen, toefchry ven, dat men derzelver vermogens en gezag, die hemelsbreette verfchillen, op den zeiven leest wil fchoejen, en daar uit haaien ,