is toegevoegd aan je favorieten.

De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen was, openbaar gemaakt door het euangeli: of De eindelyke gelukzaligheid aller menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 Voorftelliïig en beandwobtding

,, Worden. Het is toch een welbekende regeï ,, in de fcheikunde, dat de ligchamen door zouten

ontbonden worden. Om dat nu dingen, wel„ ken oud en verrot zyn, gemaklyk vanëenge„ trokken kunnen worden , vinden wy, by „ Jeremia, h. XXXVIII: n. een woord, welk „ van rbïï afftamt, toegepast op oude lorren „ of vodden: want zoo lezen wy daar, vol„ gends onze vertaling : en hy nam van daar „ eenige oude verscheurde en oude versleten lom„ pen arrS» •fa, en hy liet dezelven met [zee„ len af tot Jeremia, in den huil.

5, Of nu onze Zaligmaker op dit oude ge„ bruik des woords het oog hebbe, dan of „ Hy zeggen wille, dat het vuur niet flegts de „ uitwendige oppervlakte der ligchamen zal „ verbranden, maar doordringen in derzelver ,, innerlykjïe deelen, gelyk veele zouten doen, ,, behoef ik voor het tegenwoordige niet te ,, bepaalen. Maar in aanmerking' nemende, ,, in welke verfchillende opzigten eene figuur3, lyke fpreekwys kan opgenomen worden , ,, durf ik het aan yder een' onpartydig' en on„ derzoeklievend'mensch te verblyven, of een „ woord, welk men van alle kanten toeftemt, „ dat in een' figuurlyken zin gebruikt wordt „ in zoodanig eene beteekenis moete opgeno,, men worden, welke met de natuur van het s, onderwerp, waar op het toegepast wordt

3, over.