is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van den beruchten kaper Jan-Bart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jan-Bart. 79

Lodewyk de XIV bezat veel te verheven ziel, om geen bewyzen van zyne voldoening te fchenken, aan een man wiens daaden geduurig by hem geroemd wierden. Hy befchonk Jan-Bart met eene jaarwedde van twee duizend /ivres, en verhief deszelfs zoon tot den rang van fcheeps. luitenant. De jonge Bart was reeds een held: hy volgde zynen vader naar, en begaf zich, met dezelve ftoutmoedigheid, in 't midden der gevaaren.

Zyne majesteit wilde by den onfterffelyken roem dien zy reeds genoot, nog dien voegen van koning Jakobus den II op den troon van Engeland herfteld te hebben: deedt groote toerustingen , te Duinkerken en Galais, maken, om hem weder in Engeland over te brengen; en befloot de uitvoering hier van aan Jan-Bart toe te betrouwen. De Engelfchen en Hollanders, de oogmerken des konings hun bekend geworden zynde, Helden op nieuws hunne pogingen in 't werk om die te doen mislukken: zy bragten eene vloot in zee, onder bevel van den admiraal Rusfel, van meer dan zestig zeilen, die in het Kanaal kwam kruisfen. Toen geloofde men dat het onvoorzichtig zou wezen, den vorst aan zulk een groot gevaar kloot te Hellen: hy was reeds te Cu/ais, geO 4 reed