is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 REIZED 00 REU 11 OPA

de fultan hen met een bezoek vereert, en bij hen ten êtëh komto Hierbij moet men hetzelfde aanmerken, als bij het voorgaande, doch meteen merklijk onderfcheid: het eerde , nameiijk de médedéling der nieuwsberigten san de Porte, is etne zuivere verziering, en heeft nergens buiten de hersfenen van den fchrijver plaats; maar het laatfte gefchied indedaad. Men zend niet alleen konfituu; ren, maar ook fraaije nageregten met fpiegels, bloemen en figuuren, welken hier, in een land, waar weinigen dezelven kunnen maken, en waar zij, die het kunnen, eenen volkomen alleenhandel daarmeê drijven, zeer kostbaar zijn. Maar, hoe zou zulk een oud gebruik door den heer carleson in het jaar 1754 ingevoerd zijn? Ik moet bekennen ,dat ik mij over zulke ongerijmde befchnldigingen ten uiterften heb moeten verwonderen. Welk eene unkunde , en tévens welk eene ftoutheid , zulk eenen braaven minister zulk eene vlek te willen aanvrijven, en z;jne asfche verontrusten! Ik heb deze gelégenheid Waargenomen, om mijneu eerbied voor zijnen naam en de dankbaarheid, die in mijnen boezem nog blaakt, voorde wJdaaden , door hem in mijn lieve vaderland aan mijbewézen, aan den dag te leggen. Wie zou toen gedag't hebben, dat ik eens te Konftantinopel zelf zijne gedagtenis zou éren, en zijnen goeden naam met de wapenen der waarheid tégen zulke onverwagte en onverdiende aanvallen verdédigen? Eene kleine anekdote van hem bij deze gelégenheid. Een goed eind wegs van hier buiten de ftad is eene lange brug, die hier nog bij een'ieder' carlesoms brug heet; deze zelfde minister heeft ze, op ëigeh kosten, te algemeenen nutte voor de ganfehe plaats laten bouwen; want te voren was er geen, fchoon de